هدف کلبه نقد عکس از ایجاد صندوق ثمین، تنها ادای دینی است به نگاه دردمند هنرمندان عکاس و منتقدین هنرمندی که از کنار کاستی ها و درد و رنج انسان ها بی تفاوت گذر نمی کنند.

کلبه نقد عکس، نه داعیه ای بر توان حل مشکلات بی شمار دارد و نه بضاعتی برای بذل؛  و نه فخری برای نشر.

هدف تنها ارج گذاشتن به لحظه ی مکث هنرمندی است که با ایستادن و نگریستن و نگاشتن به قلم نور چه بر صفحه ی حساس دوربین و چه بر کاغذ نقد، فارغ از رنگ و نژاد و هر آنچه بر واژه ی انسان آوار می شود، زدودن رنج را آرزو ، و به جای شکوِه از تاریکی، به سهم خود شمعی را روشن می کند.

صندوق ثمین، صندوق برکت بچه های کلبه است.

برکت، همان شور عشقی است که از


ثبت مهر یک نگاه

                                                                                                                          در تار و پور کلبه جاری می شود