"موریس وایتز"
اگر داوری با تفسیر همراه نشود نسبت به اثر هنری و احتمالا نسبت به همه بی مسئولیت خواهد بود