نقد عکس
نام کتاب: نقد عکس

ناشر : نظر

نویسنده : تری برت

مترجم :  اسماعیل عباسی، کاوه میرعباسی

تاریخ انتشار :   1381

تعداد صفحه :  229
گرایش: نقد هنری

رده: فنی - تخصصی

گروه: فرم - محتوا - نگارش

سطح:
1


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
هنر نقد هنری
نام کتاب: هنر نقد هنری

ناشر : سوره

نویسنده : علی اصغر قره باغی

مترجم :  -----

تاریخ انتشار :   1390

تعداد صفحه :  359
گرایش: نقد هنری

رده: فنی - تخصصی

گروه: محتوا - نگارش

سطح:
2


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
هنر برای من تو او
نام کتاب: هنر برای من تو او

ناشر : نظر

نویسنده : فرانسواز باب، گال

مترجم :  فاطمه کاوندی

تاریخ انتشار :   1389

تعداد صفحه :  240
گرایش: نقد هنری

رده: فنی - عمومی

گروه: فرم - محتوا

سطح:
1


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
شیوه های مختلف نقد هنری
نام کتاب: شیوه های مختلف نقد هنری

ناشر : سوره مهر

نویسنده : حبیب الله آیت اللهی

مترجم :  ----------

تاریخ انتشار :   1387

تعداد صفحه :  239
گرایش: نقد هنری

رده: فنی - تخصصی

گروه: محتوا - نگارش

سطح:
2


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
راهنمای تحقیق و نگارش در هنر
نام کتاب: راهنمای تحقیق و نگارش در هنر

ناشر : سمت

نویسنده : سیلوان بارنت

مترجم :  بتی آواکیان

تاریخ انتشار :   1391

تعداد صفحه :  506
گرایش: نقد هنری

رده: فنی - تخصصی

گروه: فرم - محتوا - نگارش

سطح:
2


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
نقد هنر - شناخت هنر معاصر
نام کتاب: نقد هنر - شناخت هنر معاصر

ناشر : نیکا

نویسنده :  تری برت

مترجم :  کامران غبرایی

تاریخ انتشار :   1392

تعداد صفحه :  440
گرایش: نقد هنری

رده: پیچیده - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
4


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
توصيف، تبيين و نقد
نام کتاب: توصيف، تبيين و نقد

ناشر : اختران

نویسنده : کمال خسروی

مترجم :  -------

تاریخ انتشار :   1381

تعداد صفحه :  200
گرایش: نقد هنری

رده: پیچیده - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
3


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
چگونه نقد بنویسیم
نام کتاب: چگونه نقد بنویسیم

ناشر : روزگار

نویسنده : ديويد. ب. پيري

مترجم :  منیره احمد سلطانی

تاریخ انتشار :   1383

تعداد صفحه :  224
گرایش: نقد هنری

رده: فنی - تخصصی

گروه: محتوا - نگارش

سطح:
3


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
Photorevu-ST-Books
نام کتاب: ...................................

ناشر : ......................................

نویسنده : ...................................

مترجم :  ...................................

تاریخ انتشار :   ..........................

تعداد صفحه :  ............................
گرایش: -------------

رده: --------------

گروه: -------------

سطح:
------


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down