جستجوی هویت در نقاشی معاصر ایران
نام کتاب: جستجوی هویت در نقاشی معاصر ایران

ناشر : انتشارات علمی و فرهنگی

نویسنده : مرتضی گودرزی

مترجم :  --------

تاریخ انتشار :   1385

تعداد صفحه :  273
گرایش: تاریخ هنر ایران

رده: فنی - عمومی

گروه: محتوا

سطح:
1


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
هنرمند ایرانی و مدرنیسم
نام کتاب: هرمند ایرانی و مدرنیسم

ناشر : دانشگاه هنر

نویسنده : کامران افشار مهاجر

مترجم :  ---------

تاریخ انتشار :   1384

تعداد صفحه :  300
گرایش: تاریخ هنر ایران

رده: فنی - عمومی

گروه: محتوا

سطح:
1


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
تاریخ نقاشی ایران از آغاز تا عصر حاضر
نام کتاب: تاریخ نقاشی ایران از آغاز تا عصر حاضر

ناشر : سمت

نویسنده : مرتضی گودرزی 

مترجم :  ----------

تاریخ انتشار :   1391

تعداد صفحه :  308
گرایش: تاریخ هنر ایران

رده: ساده - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
2


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
عصر طلایی هنر ایران
نام کتاب: عصر طلایی هنر ایران

ناشر : مرکز

نویسنده : شیلا کتبی

مترجم :  حسن افشار

تاریخ انتشار :   1387

تعداد صفحه :  186
گرایش: تاریخ هنر ایران

رده: ساده - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
1


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
عکس های قدیمی ایران
نام کتاب: عکس های قدیمی ایران

ناشر : سمت

نویسنده : قاسم صافی گلپایگانی

مترجم :  ---------

تاریخ انتشار :   1384

تعداد صفحه :  544
گرایش: تاریخ هنر ایران

رده: ساده - عمومی

گروه: محتوا

سطح:
1


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
از بهزاد تا رضا عباسي
نام کتاب: از بهزاد تا رضا عباسي

ناشر : فرهنگستان هنر

نویسنده : م.م.اشرفی

مترجم :  نسترن زندی

تاریخ انتشار :   1388

تعداد صفحه :  212
گرایش: تاریخ هنر ایران

رده: فنی - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
2


درخواست شرکت در آزمون
آزمون
شروع آزمون
ثبت نام
امپراتوری اسطوره ها و تصویر غرب
نام کتاب: امپراتوری اسطوره ها و تصویر غرب

ناشر : ققنوس

نویسنده : مجید ادبی زاده

مترجم :  ---------

تاریخ انتشار :   1391

تعداد صفحه :  232
گرایش: امپراتوری اسطوره ها و تصویر غرب

رده: پیچیده - عمومی

گروه: محتوا

سطح:
2


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
پژوهش‌هایی در شناخت هنر ایران
نام کتاب: پژوهش‌هایی در شناخت هنر ایران

ناشر : نشر نی

نویسنده : احد ضابطی جهرمی

مترجم :  ----------

تاریخ انتشار :   1389

تعداد صفحه :  322
گرایش: تاریخ هنر ایران

رده: پیچیده - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
3


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام در ایران
نام کتاب: تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام در ایران

ناشر : علمی - فرهنگی

نویسنده : یحیی زکاء

مترجم :  ----------

تاریخ انتشار :   1378

تعداد صفحه :  581
گرایش: تاریخ هنر ایران

رده: ساده - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
3


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
هنر ایران در دوران پارتی و ساسانی
نام کتاب: هنر ایران در دوران پارتی و ساسانی

ناشر : علمی فرهنگی

نویسنده : رومن گریشمن

مترجم :  بهرام فره وشی

تاریخ انتشار :   1390

تعداد صفحه :  409
گرایش: تاریخ هنر ایران

رده: ساده - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
4


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
هنر ایران در دوران ماد و هخامنشی
نام کتاب: هنر ایران در دوران ماد و هخامنشی

ناشر : علمی فرهنگی

نویسنده : رومن گریشمن

مترجم :  عیسی بهنام

تاریخ انتشار :   1371

تعداد صفحه :  415
گرایش: تاریخ هنر ایران

رده: ساده - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
4


درخواست شرکت در آزمون
آزمون
شروع آزمون
ثبت نام
سیری در هنر ایران - جلد اول
نام کتاب: سیری در هنر ایران 

جلد اول


ناشر : علمی فرهنگی

نویسنده : آرتور پوپ - فیلیپ اکرمن

مترجم :  نجف دریابندری و دیگران

تاریخ انتشار :   1388

تعداد صفحه :  656
گرایش: تاریخ هنر ایران

رده: پیچیده - عمومی

گروه: محتوا

سطح:
4


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
سیری در هنر ایران - جلد دوم
نام کتاب: سیری در هنر ایران 

جلد دوم


ناشر : علمی فرهنگی

نویسنده : آرتور پوپ - فیلیپ اکرمن

مترجم :  نجف دریابندری و دیگران

تاریخ انتشار :   1388

تعداد صفحه :  486
گرایش: تاریخ هنر ایران

رده: پیچیده - عمومی

گروه: محتوا

سطح:
4
درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
سیری در هنر ایران - جلد سوم
نام کتاب: سیری در هنر ایران 

جلد سوم


ناشر : علمی فرهنگی

نویسنده : آرتور پوپ - فیلیپ اکرمن

مترجم :  نجف دریابندری و دیگران

تاریخ انتشار :   1388

تعداد صفحه :  594
گرایش: تاریخ هنر ایران

رده: پیچیده - عمومی

گروه: محتوا

سطح:
4
درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
سیری در هنر ایران - جلد چهارم
نام کتاب: سیری در هنر ایران 

جلد چهارم


ناشر : علمی فرهنگی

نویسنده : آرتور پوپ - فیلیپ اکرمن

مترجم :  نجف دریابندری و دیگران

تاریخ انتشار :   1388

تعداد صفحه : 
376
گرایش: تاریخ هنر ایران

رده: پیچیده - عمومی

گروه: محتوا

سطح:
4
درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
سیری در هنر ایران - جلد پنجم
نام کتاب: سیری در هنر ایران 

جلد پنجم


ناشر : علمی فرهنگی

نویسنده : آرتور پوپ - فیلیپ اکرمن

مترجم :  نجف دریابندری و دیگران

تاریخ انتشار :   1388

تعداد صفحه :  542
گرایش: تاریخ هنر ایران

رده: پیچیده - عمومی

گروه: محتوا

سطح:
4
درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
سیری در هنر ایران - جلد ششم
نام کتاب: سیری در هنر ایران 

جلد ششم


ناشر : علمی فرهنگی

نویسنده : آرتور پوپ - فیلیپ اکرمن

مترجم :  نجف دریابندری و دیگران

تاریخ انتشار :   1388

تعداد صفحه :  682
گرایش: تاریخ هنر ایران

رده: پیچیده - عمومی

گروه: محتوا

سطح:
4
درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
سیری در هنر ایران - جلد هفتم
نام کتاب: سیری در هنر ایران 

جلدهفتم


ناشر : علمی فرهنگی

نویسنده : آرتور پوپ - فیلیپ اکرمن

مترجم :  نجف دریابندری و دیگران

تاریخ انتشار :   1388

تعداد صفحه :  572
گرایش: تاریخ هنر ایران

رده: پیچیده - عمومی

گروه: محتوا

سطح:
4
درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
سیری در هنر ایران - جلد نهم
نام کتاب: سیری در هنر ایران 

جلد نهم


ناشر : علمی فرهنگی

نویسنده : آرتور پوپ - فیلیپ اکرمن

مترجم :  نجف دریابندری و دیگران

تاریخ انتشار :   1388

تعداد صفحه :  370
گرایش: تاریخ هنر ایران

رده: پیچیده - عمومی

گروه: محتوا

سطح:
4
درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
کتاب - سیری در هنر ایران - جلد یازدهم
نام کتاب: سیری در هنر ایران 

جلد یازدهم


ناشر : علمی فرهنگی

نویسنده : آرتور پوپ - فیلیپ اکرمن

مترجم :  نجف دریابندری و دیگران

تاریخ انتشار :   1388

تعداد صفحه :  506
گرایش: تاریخ هنر ایران

رده: پیچیده - عمومی

گروه: محتوا

سطح:
4
درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
سیری در هنر ایران - جلد چهارده و پانزدهم
نام کتاب: سیری در هنر ایران 

جلدهفتم


ناشر : علمی فرهنگی

نویسنده : آرتور پوپ - فیلیپ اکرمن

مترجم :  نجف دریابندری و دیگران

تاریخ انتشار :   1388


تعداد صفحه :  600 صفحه - جلد 14
تعداد صفحه :  538 صفحه - جلد 15
گرایش: تاریخ هنر ایران

رده: پیچیده - عمومی

گروه: محتوا

سطح:
4
درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
تصويرسازي در عصر صفويه و قاجار
نام کتاب: تصويرسازي در عصر صفويه و قاجار

ناشر : سمت

نویسنده : سید محمد فدوی

مترجم :  ----

تاریخ انتشار :   1386

تعداد صفحه :  224
گرایش: تاریخ هنر ایران

رده: فنی - عمومی

گروه: محتوا

سطح:
2


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون