زبان تن
نام کتاب: زبان تن

ناشر : انتشارات بعثت

نویسنده : بریسیچ - جوزف

مترجم : فرشاد ثنایی - باقربهاری

تاریخ انتشار :   1382

تعداد صفحه :  122
گرایش: روان شناسی هنر

رده: -ساده - تخصصی

گروه: فرم - محتوا

سطح:
1


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
روان شناسی رنگ - رنگ درمانی
نام کتاب: روان‌شناسی رنگ (رنگ‌درمانی)

ناشر : ساوالان

نویسنده : جاناتان دی,لسلی تیلور

مترجم :  مهدی گنجی

تاریخ انتشار :   1387

تعداد صفحه :  112
گرایش: روان شناسی هنر

رده: ساده - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
1


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
زبان بدن
نام کتاب: زبان بدن

ناشر : نشر جانان

نویسنده : آلن پيز

مترجم :  سعیده لر پری زنگنه

تاریخ انتشار :   1378

تعداد صفحه :  184
گرایش: روان شناسی هنر

رده: ساده تخصصی

گروه: فرم - محتوا

سطح: 1


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
هنر و ادراک بصری روانشناسی چشم خلاق
نام کتاب: هنر و ادراک بصری روانشناسی چشم خلاق

ناشر : سمت

نویسنده : رودلف آرنهایم

مترجم :  مجید اخگر

تاریخ انتشار :   چاپ چهارم - 1391

تعداد صفحه :  656
گرایش: روانشناسی / فرم

رده: پیچیده - تخصصی

گروه: فرم - محتوا

سطح:
4


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
زبان بدن راز موفقیت
نام کتاب: زبان بدن راز موفقیت

ناشر : جالینوس

نویسنده : دیوید لوئیس

مترجم :  جالینوس کرمی

تاریخ انتشار :   چاپ شانزدهم 1392

تعداد صفحه :  335
گرایش: روان شناسی هنر

رده: فنی - تخصصی

گروه: فرم - محتوا

سطح:
2


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
کتاب زبان عکس
نام کتاب: زبان عکس

ناشر : حرفه هنرمند

نویسنده : رابرت اکرت

مترجم :  اسماعیل عباسی - محسن بایرام نژاد

تاریخ انتشار :   1390

تعداد صفحه :  208
گرایش: روان شناسی هنر

رده: ساده - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
1


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
مدیریت چشم مخاطب
نام کتاب: مدیریت چشم مخاطب

ناشر : میردشتی

نویسنده : محمدحسین نیرومند

مترجم :  ...........

تاریخ انتشار :   1392

تعداد صفحه :  108
گرایش: سواد بصری - فرم / روانشناسی

رده: فنی - تخصصی

گروه: فرم - محتوا

سطح:
2


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
Photorevu-ST-Books
نام کتاب: ...................................

ناشر : ......................................

نویسنده : ...................................

مترجم :  ...................................

تاریخ انتشار :   ..........................

تعداد صفحه :  ............................
گرایش: -------------

رده: --------------

گروه: -------------

سطح:
------


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون