زبان فراموش شده
نام کتاب: زبان فراموش شده

ناشر : سمت

نویسنده :  دکتر مهران هوشیار

مترجم :  -------

تاریخ انتشار :   1390

تعداد صفحه :  146
گرایش: سواد بصری - فرم

رده: فنی - عمومی

گروه: فرم و محتوا

سطح:
1


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
Photorevu-ST-Books
نام کتاب: مبادي سواد بصري

ناشر : سروش

نویسنده : .دونيس ا . داند يس

مترجم :  مسعود سپهر

تاریخ انتشار :   1368

تعداد صفحه :  252
گرایش: سواد بصری - فرم

رده: فنی - عمومی

گروه: فرم - محتوا

سطح:
2


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
Photorevu-ST-Books
نام کتاب: مباني هنر؛ نظريه و عمل

ناشر : سمت

نویسنده : اوكويرك ، استينسون ، ويگ ، بون ، كايتون

مترجم :  محمدرضا یگانه دوست

تاریخ انتشار :   1390

تعداد صفحه :  512
گرایش: سواد بصری - فرم

رده: فنی - تخصصی

گروه: فرم - محتوا

سطح:
3


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Photorevu-ST-Books
نام کتاب: ترکیب بندی در عکاسی

ناشر : سروش

نویسنده : هارالد مانته

مترجم :  پیروز سیار

تاریخ انتشار :   1391

تعداد صفحه :  107
گرایش: سواد بصری - فرم

رده: فنی - عمومی

گروه: فرم

سطح:
1


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
Photorevu-ST-Books
نام کتاب: چشم عکاس

ناشر : آبان

نویسنده : مایکل فریمن

مترجم :  زهرا ريحاني منفرد ؛ زهرا ريحاني منفرد ؛ مليحه قربان زاده سوار

تاریخ انتشار :   1392

تعداد صفحه :  207
گرایش: سواد بصری - فرم

رده: فنی - تخصصی

گروه: فرم

سطح:
1


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
دید خلاقانه در عکاسی
نام کتاب: دید خلاقانه در عکاسی

ناشر : پشوتن

نویسنده : مایکل فریمن

مترجم :  محمدرضا شهبازی

تاریخ انتشار :   ...............

تعداد صفحه :  167
گرایش: سواد بصری - فرم

رده: فنی - عمومی

گروه: فرم

سطح:
1


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
رنگ در عکاسی
نام کتاب:  رنگ در عکاسی

ناشر : سروش

نویسنده : هارالد مانته

مترجم :  پیروز سیار

تاریخ انتشار :   ..........

تعداد صفحه :  107
گرایش: سواد بصری - فرم

رده: فنی - تخصصی

گروه: فرم

سطح:
1


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
مدیریت چشم مخاطب
نام کتاب: مدیریت چشم مخاطب

ناشر : میردشتی

نویسنده : محمدحسین نیرومند

مترجم :  ...........

تاریخ انتشار :   1392

تعداد صفحه :  108
گرایش: سواد بصری - فرم / روانشناسی

رده: فنی - تخصصی

گروه: فرم - محتوا

سطح:
2


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
مبانی نظری هنرهای تجسمی
نام کتاب: مبانی هنرهای تجسمی

ناشر : سمت

نویسنده : حبیب الله آیت اللهی

مترجم :  ................

تاریخ انتشار :   1389

تعداد صفحه :  335
گرایش: سواد بصری-فرم / روانشناسی هنر

رده: پیچیده - عمومی

گروه: فرم - محتوا

سطح:
3


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
تاثیر متقابل رنگ ها
نام کتاب: تاثیر متقابل رنگ ها

ناشر : نشر نی

نویسنده : جوزف آلبرز

مترجم :  عربعلی شروه

تاریخ انتشار :   1389

تعداد صفحه :  192
گرایش: سواد بصری - فرم

رده: پیچیده عمومی

گروه: فرم

سطح:
3


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
طراحی و ارتباطات بصری
نام کتاب: طراحی و ارتباطات بصری

ناشر : سروش

نویسنده :  برونو موناري

مترجم :  پاينده شاهنده

تاریخ انتشار :   1370

تعداد صفحه :  360
گرایش: سواد بصری - فرم

رده: پیچیده - تخصصی

گروه: فرم

سطح:
4


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
Page-Devider-Bet-Down
تجزیه و تحلیل آثار هنرهای تجسمی
نام کتاب: تجزیه و تحلیل آثار هنرهای تجسمی

ناشر : سمت

نویسنده :  چالز جنسن

مترجم :  بتی آواکیان

تاریخ انتشار :   1390

تعداد صفحه :  160
گرایش: سواد بصری - فرم

رده: فنی - پیچیده - تخصصی

گروه: فرم

سطح:
4


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
مبانی رنگ و کاربرد آن
نام کتاب: مبانی رنگ و کاربرد آن

ناشر : سمت

نویسنده : حبیب الله آیت اللهی

مترجم :  ---

تاریخ انتشار :   1381

تعداد صفحه :  144
گرایش: سواد بصری - فرم

رده: فنی - تخصصی

گروه: فرم

سطح:
4


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down