Title

رؤياي سياه

-------------------------------
عکسی از: بهـــــادر غلامـی
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------

ترکیب دو فام سبز تیره و آبی تیره، تداعی کننده زمانها و لحظات حساس و سرنوشت ساز و دشوار در تصمیم گیری است که با دلهره و تشویش همراه است.
قرار گرفتن ماه که خود سمبلی از رؤیا و خیال و وهم است با پس زمینه یاد شده این ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

"بدون عنوان"

-------------------------------
عکسی از: ربابه سلیمانی
نقدی از: مریم پژمان
نقد نقد: فتوریویو
-------------------------------

...پارادوکس واضح موجود در تصویر که ذهن بیننده را درگیر می کند، تضاد میان سختی و تیزی شیارهای جسم سخت با لطافت قطرات آبی است که شبنم وار در کل سوژه به طور پراکنده قرار گرفته اند.

چرخش شیارها ریتمی منظم و قابل پیش بینی را به نمایش می گذارند که قطرات آب، پویایی آن را بیشتر کرده و با لطافت از خشونت این جسم صُلب کاسته اند.

با تمامی این تفاسیر هنوز انتخاب عنوان برای این عکس دشوار است، شاید آنچه که باید بیان شود حس درونی مخاطب از مواجهه با تصویر است بدون آنکه نماد یا معادل مشهودی از آن در تصویر وجود داشته باشد...
=============
نقد نقد: فتوریویو
=============
... نکته ای که می توانست در این میان به قدرت استنادی نقد بیافزاید، اشاره به حس ابهامی است که فضای منفی عکس، درعمق تیرگی خود می آفریند.

اشاره به حس درونگرای این فضای تیره و کِشندگی و جاذبه ای که در فروکشیدن نگاه به عمق بی نهایت و ناشناخته ی خود دارد، می توانست هم در القای - وهم - و هم در بیان بصری - تعلیق - تاثیر به سزایی در تقویت محتوای مورد نظر منتقد داشته باشد.

اما فارغ از کشف این حس مبهم و بیان مستدلی که به شرح آن پرداخته است، یکی از زیباترین نکاتی که بدون تردید نگاه عکاس و اندیشه ی منتقد را در این ثبت به خود معطوف داشته، حضور ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

گندمزار

-------------------------------

عکسی از: سید آرمان نبی پور
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
به نظر می رسد با توجه به اینکه دو فام (پیرامون) زرد و آبی،در جایگاه معکوس خود در گستره اصلی قرار گرفته اند، و لذا فام آبی به دلیل سنگینی تمایل به نزول به سمت پایین کادر و فام نارنجی-زرد تمایل به صعود دارند، تقابل انرژی حاصل از این کنش، که در حالت معمول -میان زمین و آسمان- موجب ایجاد...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

تقابل

-------------------------------

عکسی از: نیلوفر عطایی
نقدی از: فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
... خورشید از پایین ترین قسمت خود که نزدیکترین نقطه اش به زمین است، انک اندک تیره می شود، گویی رو به خاموشی است.
جایی در میان زمین و آسمانِ عکس، سپیدی پیداست، انگار هنوز امیدی هست. شاید جایی دستی به آسمان برخاسته، از نور، نور طلب می کند! شاید انسان هنوز فراموش نکرده است که "ضد نور" هم با " نور" هستی می یابد! شاید..


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

کودکان در خرابه ها بازی می کنند

-------------------------------

عکسی از: هانری کارتیه برسون
نقدی از: ثمین جواهریان
نقد نقد: معصومه حضرتی
-------------------------------
خطوط عمودی دیوار سمت چپ که تا عمق عکس پیش رفته اند، ریتمی پیش رونده ساخته، و پسرهای پراکنده در فضای عکس ریتمی متنوع.

نقطه توجه عکس «بعد از توجه کلی که به پسرهای تیره پوش جلب می شود.» پسربچۀ معلول با دو چوپ زیربغل است در سمت چپ قسمت پائینی جایی نزدیک نقطۀ طلائی کادر قرار دارد، که از قضا او هم تیره پوشیده و گویی دور بازی هرچه که هست، در لحظۀ عکاسی روی او متمرکز بوده.
این را از توجه هم بازی هایش به او می گویم، و علت این که نقطۀ توجه واقع شده هم، بیش از معلولیتش همین توجه هم بازی هایش به اوست، و البته لبخند شادش.

عکس عمق دارد و پلان های متعدد که به واسطه ی بچه های پراکنده میانشان ...
================
نقد نقد: معصومه حضرتی
================
... منتقد در راستای تشریح ساختار و انسجام بصری نکات اصولی را بر می شمرد .
گرچه در مورد عمق میدان وضوح تصویر با اشاره به پلان های متعدد که به واسطه بچه ها میانشان پاساژ ایجاد شده است، نیاز مخاطب نقد را به واکاوی دقیق تر بیشتر می کند.

دنیای خردسالی و معصومیت پر از خنده، بازی و نشاط فارغ از سخت گیری و مرزبندی های دوران بزرگسالی دغدغه منتقد است تا روایت رویداد را از زبان مولف واگویه کند.
به زعم جواهریان موفقیت اثر در گرو ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "


عکسی از: طاهره منصور نژاد
نقدی از: سارا مرادی پور

تخصیص سهم بیشتری از تصویر آن هم در نیمه ی بالایی و به آسمان را می توان اینگونه معنا کرد که عکس تمرکز بیشتری بر ناشناخته ها ی بیکران دارد و آسمان و نور را می ستاید .

آنجا که می توان درخت را سمبل انسان در نظر گرفت و زمین پوشیده از برف که زمستانی مسکوت و سرد را به تصویر می کشد و می توان آن را نمادی برای سختی های روزگار معنا کرد، معنای آسمان هم مشخص می شود.


 

جزئیات بیشتر ...

 photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "عکسی از : زهرا احمدی
نقدی از : سیندا داج


بلندا وبرافراشتگی رشته کوه عظیم با قله قرمز گون وغضب آلود در سمت چپ و در مقابل آسمانِ آبی با ابر های متراکمش در سوی دیگر کادر، به نظر می رسد که برای جلب توجه وخود نمایی با هم رقابت می کنند.
به گونه ای که گویی کوه عظیم قصد تصرف آسمان و آسمان سهم زمین را می خواهد از آن خود کند واین خورشید است که با پرتو نور درخشانش میان آن ها وساطت می کند .


 

جزئیات بیشتر ...