photorevu

Your Heart

-------------------------------

عکسی از: امین روشن افشار
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
به نظر من نکات زیر در ثبت قابل تامل است:
1- شکل دیدگانی تشکیل دهنده قلب از زنجیر ساخته شده که نمادی از "اسارت - دلدادگی" است.
2-قفل آویخته به زنجیر قلب، قدیمی است که نشان از قدمت این بسته بودن دارد.
3-زنجیر قلب در کناره دارای گسستگی است که ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

لبخند خاکستری!

-------------------------------

عکسی از: معصومه حضرتی
نقدی از: شهرام نجفی
نقد نقد: فتوریویو
-------------------------------
... هرچند کنترل نور و انتخاب وایت بالانس مناسب حاکی از تبحر عکاس در امر تکنیک می باشد اما نگاه وی بیشتر درگیر حس و حال این فضا بوده است و خود را زیاد در قید و بند ساختار و فرم قرار نداده است...
رنگ های موجود در این فضا گذشته از رنگ خاکستری همگی رنگ باخته و فاقد جذابیت می باشد گویی گردی از خاکستر تمامی رنگها را تحت الشعاع خود قرار داده است.
کادر بصورت نامحسوس به دو قسمت تیره و روشن تقسیم شده است، دخترک در قسمت تیره قرار گرفته و دودی که از خاکستر بر می خیزد گویی هر لحظه بر حجم تاریکی می افزاید و سهم قسمت تیره هر لحظه در حال افزایش است و می تواند..
================
نقد نقد: فتوریویو
================
... در این نقد نیز گویی شهرام نجفی در پی یافتن دریچه ای نو برای نگاه به سوژه ای تکراری است؛ و برای گریز از ملال انگیز شدن در جای جای نقد خود از تکنیک، نور و مهمتر از همه تضاد لبخند حاکی از رضایت کودک با اتمسفر حاکم بر عکس به عنوان یک پارادوکس محتوایی، بهره جسته است.
توجه خاص منتقد به -لبخند- و نارنگ -خاکستری- در نقد نشان می دهد وی تحت تاثیر...


 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

ماشین زمان

-------------------------------
عکسی از: ناصر گُل نظری
نقدی از: محمد جواد شفیعیان
نقد نقد: شما
-------------------------------


... و می توان زاویه برداشت را تلاشی برای گشودن پنجره ای به روی مخاطب برای نگریستن به طبیعت از دورن فضای محصور شده توسط ماشین فرسوده ی ساخت دست انسان دانست. نگرشی از درون سمبلی از -مدرنیسم - به گستره ای از - ناتورالیسم-.

نگاه به ثبت از این منظر، بدون شک حاوی اشاراتی است به تداخل های ساختاری با استفاده از جلوه های بصری در بیان پارادوکسی که پیشرفت و گستردگی هر کدام از دو نماینده ماشینیسم و طبیعت را در تعارض با دیگری تا مرز حذف یکی از آن دو نمایش می دهد.

دوباره نگاهی از دریچه -زمان- به ثبت می اندازیم و این بار ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

بازتاب شادي كودكانه گل

-------------------------------

عکسی از: علی کیایی
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
ثبت تاثیرگذاری که در اثر همنشینی فامهای انتخاب شده در ترکیب ایجاد شده، اثر شادی آفرین و آرامش بخش فامهای سبز و زرد را در خدمت فام پرهیجان و زندگی بخش سرخ درآورده است.

فام سبز با سازگاری بالایی که با ساختار شبکیه چشم


 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

عطر حضورت مادر...

-------------------------------
عکسی از: سمانه شیرازی
نقدی از: امیر مهدی قاسم خانی
نقد نقد: شما
-------------------------------

... به بیانی دیگر آیا بیننده بدون توجه به عنوانی که ذهن مخاطب را به سوی معنا هدایت می کند می توانست حضور مادر را تنها به خاطر دو عنصر چادر سپید گلدار که به دیوار آویخته است و یک گلدان شمعدانی درک نماید یا خیر؟!

به عقیده اینجانب اگر نام این تصویر "عطر حضورت مادر" نمی بود، انتساب فضای زیبای تصویر به مضامین بی شماری میسر بود و باید گفت عکاس محترم در انتقال پیام خود از طریق تصویر به بیننده چندان موفق عمل نکرده است.

اما ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "


عکسی از: طاهره منصور نژاد
نقدی از: سارا مرادی پور

تخصیص سهم بیشتری از تصویر آن هم در نیمه ی بالایی و به آسمان را می توان اینگونه معنا کرد که عکس تمرکز بیشتری بر ناشناخته ها ی بیکران دارد و آسمان و نور را می ستاید .

آنجا که می توان درخت را سمبل انسان در نظر گرفت و زمین پوشیده از برف که زمستانی مسکوت و سرد را به تصویر می کشد و می توان آن را نمادی برای سختی های روزگار معنا کرد، معنای آسمان هم مشخص می شود.


 

جزئیات بیشتر ...

 photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "عکسی از : زهرا احمدی
نقدی از : سیندا داج


بلندا وبرافراشتگی رشته کوه عظیم با قله قرمز گون وغضب آلود در سمت چپ و در مقابل آسمانِ آبی با ابر های متراکمش در سوی دیگر کادر، به نظر می رسد که برای جلب توجه وخود نمایی با هم رقابت می کنند.
به گونه ای که گویی کوه عظیم قصد تصرف آسمان و آسمان سهم زمین را می خواهد از آن خود کند واین خورشید است که با پرتو نور درخشانش میان آن ها وساطت می کند .


 

جزئیات بیشتر ...