photorevu

به عمق آفتاب

-------------------------------

عکسی از: ابراهیم فتحی
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
به نظر من این ثبت از نظر محتوا در کادر افقی با بهره ای که از آرامش آن خواهد برد، جلوه مناسبتری خواهد داشت. که ظاهراً ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

عطر حضورت مادر...

-------------------------------
عکسی از: سمانه شیرازی
نقدی از: شهرام نجفی
نقد نقد: فتوریویو
-------------------------------

... اصولا هر گیاهی از خاک می روید ، می بالد و رشد می نماید. اما رشدش همیشه به سمت نور است و روشنایی. حضور گلدان در قسمت قهوه ای رنگ دیوار که خاکی و زمینی است و دست تمنا و سویه ی رشد آن به قسمت سپیدی و به سمت و سوی چادر آویخته و به قول عکاس عطر حضور مادر ، خود بیانگر همه چیز است.
با توجه به معنی و مفهوم رنگها این معما...
===============
نقد نقد: فتوریویو
===============
... همان گونه که لوئیس فرامپتون نظریه پرداز پیشگام در گفتمان هنری، در تعریف ساختار اثر، دو مقوله ی ساختار بصری و مفهومی را از هم تفکیک کرده است بخش غالب نقد شهرام نجفی را می توان نقدی ساختارگرا دانست. چراکه او جدای آنچه فرم عکس به بیننده ارائه می کند سعی در دستیابی به ریشه های ساختارگرایانه فرهنگی دارد که عکس با آن ها هویت پیدا کرده است.
همان چیزی که فرامپتون آنرا میراثی به جا مانده از فرهنگ و سنت می خواند که...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

جشن رنگها

-------------------------------

عکسی از: مرتضي جنتي
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------

فشار وارد بر گره ابروان پیر زن و مشت گره کرده ای که بر صورت قرار گرفته به همراه فرم افتاده گونه ها، و چشمهای رو به پایین پیرزن، بیشتر به انتقال مفهوم ناراحتی و ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

شاخه های آرزو

-------------------------------

عکسی از: مریم پژمان
نقدی از: سارا اکبری
نقد نقد: فتوریویو
-------------------------------
... نگاه از سمت چپ کادر سوار بر شاخه های سبز آرزو لیز می خورد ، تا وارد چهارچوپ نگاه عکاس شویم.
این خط فرضی نیم دایره ی ،که از گوشه تصویر تا انتهای پای کودک است چشم های بیننده را به مرکز توجه هدایت می کند تا به المان اصلی ثبت یعنی پسربچه برخورد کنیم.
گردشی نرم و لطیف که به لطف رنگ سبز همراه با آرامش است.
به مانند فرم ایستادن و نحوه قرارگیری ...
============
نقد نقد: فتوریویو
============
سارا اکبری بیش از هرچیز با تحلیل تاثیر رنگ و فرم بر چشم و ذهن مخاطب سعی در بیان حس جاری در عکس دارد.
او در این راستا با گریز زدن به حال و هوای کودکی و معصومیت و شیطنت های آشنای این دنیای پاک در کنار تاثیر حس ابهام منظره ی پنهانی که کودک از پس دریچه به آن می نگرد در بیان آرزوها بهره ی شایسته ای برده است.
... به نظر می رسد یکی از نکاتی که در تاکید بر این اثر به آن دامن می زند، نه تنها پنهان بودن منظره پشت پنجره که پنهان بودن چهره ی کودک است. تاثیری که به همذات پنداری بیننده و ایستادن در جایگاه کودک درون ثبت کمک می کند...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

بدون عنوان

----------------

عکسی از: حسین قشمی
نقدی از: معصومه حضرتی
نقد نقد: 
----------------
عکس پیش رو با وجود سادگی به سبب بهره بردن از ساختاری که می تواند تداعی معنا را در نگاه بیننده موجب شود، از قدرت بیانی قابل ملاحظه ای برخوردار است.

آنچه بر صفحه حساس دوربین حسین قشمی نقش بسته، حساسیت نگاه او را محسوس تر می کند تا ذهن جستجوگر مخاطب از کنار پدیده های ساده و روزمره، ساده نگذرد.


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "


عکسی از: طاهره منصور نژاد
نقدی از: سارا مرادی پور

تخصیص سهم بیشتری از تصویر آن هم در نیمه ی بالایی و به آسمان را می توان اینگونه معنا کرد که عکس تمرکز بیشتری بر ناشناخته ها ی بیکران دارد و آسمان و نور را می ستاید .

آنجا که می توان درخت را سمبل انسان در نظر گرفت و زمین پوشیده از برف که زمستانی مسکوت و سرد را به تصویر می کشد و می توان آن را نمادی برای سختی های روزگار معنا کرد، معنای آسمان هم مشخص می شود.


 

جزئیات بیشتر ...

 photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "عکسی از : زهرا احمدی
نقدی از : سیندا داج


بلندا وبرافراشتگی رشته کوه عظیم با قله قرمز گون وغضب آلود در سمت چپ و در مقابل آسمانِ آبی با ابر های متراکمش در سوی دیگر کادر، به نظر می رسد که برای جلب توجه وخود نمایی با هم رقابت می کنند.
به گونه ای که گویی کوه عظیم قصد تصرف آسمان و آسمان سهم زمین را می خواهد از آن خود کند واین خورشید است که با پرتو نور درخشانش میان آن ها وساطت می کند .


 

جزئیات بیشتر ...