photorevu

شبكه

-------------------------------

عکسی از: محمدرضا مسنداني
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
به گونه ای که با حذف پس زمینه بیننده را با شبکه مسطح سبد مانندی از میلگردها ، و با کمک پرسپکتیو پس زمینه، با تونلی از میلگردهای در هم تنیده مواجه می نماید.
ثبت در حالی به سبب بهره مندی از خطوط آزاد متحدالامرکز حاصل از میلگردها، از انرژی انفجاری حاصل از این خطوط بهره می برد که این انرژی، به علت ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

مور شكست

-------------------------------
عکسی از: شهرام رشیدی
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------

به نظر من مهمترین تغییری که این ثبت در مقایسه با ثبت قبلی دارد، چرخش آیینه ای عکس است که موجب قرار گرفتن محور اریب قرینه صورت از راستای "قطر وارون"ه به "قطر بالارو" گردیده است.
در این حالت، عملاً ترتیب خوانش ثبت توسط چشم تغییر خواهد نمود که...


 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

حرمت نواي حرام!

-------------------------------
عکسی از: ملیحه فرهادی
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------

ثبت تاثر برانگیزی را ارائه نموده اید.
كادر عمودی در راستای قطر بالارو، به دو قسمت، كه در راست تیره و در چپ روشن تر است تقسیم گردیده است.
خواهر بزرگتر بخش قابل توجهی از ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

دود پراكنده شدم!

-------------------------------
عکسی از: مریم ظهیری مهر
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------

کنتراست زیبایی میان فام آبی و سفید حاصل از دود و پس زمینه ایجاد گردیده است که به برجسته سازی آن و همچنین پایه شمع کمک نموده است.

با توجه به اینکه چشم از سمت چپ به تصویر وارد شده و ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

در مسير اوج

-------------------------------
عکسی از: پرویز فلاحتکار
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------

ثبت ار انرژی انفجاری حاصل از خطوط متحدالامرکز بهره زیادی می برد.
چشمه این خطوط که منطبق بر چشمه پرسپکتیو ثبت است در مکانی فرضی در دل آسمان جای دارد.
با توجه به روشن تر بودن مرکز این پرسپکتیو نسبت به ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "


عکسی از: طاهره منصور نژاد
نقدی از: سارا مرادی پور

تخصیص سهم بیشتری از تصویر آن هم در نیمه ی بالایی و به آسمان را می توان اینگونه معنا کرد که عکس تمرکز بیشتری بر ناشناخته ها ی بیکران دارد و آسمان و نور را می ستاید .

آنجا که می توان درخت را سمبل انسان در نظر گرفت و زمین پوشیده از برف که زمستانی مسکوت و سرد را به تصویر می کشد و می توان آن را نمادی برای سختی های روزگار معنا کرد، معنای آسمان هم مشخص می شود.


 

جزئیات بیشتر ...

 photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "عکسی از : زهرا احمدی
نقدی از : سیندا داج


بلندا وبرافراشتگی رشته کوه عظیم با قله قرمز گون وغضب آلود در سمت چپ و در مقابل آسمانِ آبی با ابر های متراکمش در سوی دیگر کادر، به نظر می رسد که برای جلب توجه وخود نمایی با هم رقابت می کنند.
به گونه ای که گویی کوه عظیم قصد تصرف آسمان و آسمان سهم زمین را می خواهد از آن خود کند واین خورشید است که با پرتو نور درخشانش میان آن ها وساطت می کند .


 

جزئیات بیشتر ...