"باربارا گروکر"
ساخت معنا شکلی ثابت ندارد و با هر تماشاگر تغییر می کند!


1
عنوان آزمونزمان برگزاریظرفیتشرکت کنندهوضعیتدستورات
آزمون کتاب - زبان عکس
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/1/lang/Fa.aspx
25/12/1392 0:010012 FLD_ProcessImage
آزمون کتاب - گرایش های هنری
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/2/lang/Fa.aspx
17/11/1392 0:01002 FLD_ProcessImage
آزمون مبنا
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/3/lang/Fa.aspx
21/11/1392 0:010000 FLD_ProcessImage
آزمون - (مبنا)
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/4/lang/Fa.aspx
29/11/1392 0:010003 FLD_ProcessImage
آزمون کتاب - زبان فراموش شده
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/5/lang/Fa.aspx
29/11/1392 0:010018 FLD_ProcessImage
نمونه آزمون فتوریویو (جهت آشنایی)
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/6/lang/Fa.aspx
31/2/1393 0:01000013 FLD_ProcessImage
آزمون کتاب - ماهیت عکس ها
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/7/lang/Fa.aspx
13/8/1393 0:010009 FLD_ProcessImage
آزمون کتاب - 120 نکته در عکاسی
[SITEPATH]/exam/vew/exam/ec/8/lang/Fa.aspx
14/12/1393 0:010002 FLD_ProcessImage
1