"مایکل فِین گولد"
نقد باید جنبه مثبت هنر را ارج بگذارد، نه آنکه خشمش را نسبت به جنبه های منفی آن ابراز کند!


کد الگوعنوان الگودستورات
1تمامي گزينه ها زير هم
2دو گزينه در يک سطر