"دوری اشتون"
اشتیاقم برای نقد؛ "درک عنصر محرک" در اثر است!


کد الگوعنوان الگودستورات
1تمامي گزينه ها زير هم
2دو گزينه در يک سطر