نقد پژوه پایه عضو خانواده فتوریویو که متقاضی عضویت در گروه پژوهش نقد است و مطالعات هدفمند خود را در عرصه نقد هنری آغاز نموده است.

شرایط عضویت:

انتخاب حداقل یک کتاب مرتبط با نقد هنری برای مطالعه.

شروع مطالعه کتاب انتخابی.www.photorevu.com
نقد پژوه پایه
  حداقل امتیاز مورد نیاز 2  
امتیاز نظم در مطالعه 0
امتیاز پایه 1
امتیاز حجم مطالعه 0
امتیاز زمان مطالعه 0
تعداد کتاب انتخاب شده (جلد)               1               در زمینه فرم 1
یا  محتوا
یا  نگارش
حجم مطالعه کتاب ها (صفحه) 0
زمان مطالعه کتاب ها (دقیقه) 0
امتیاز شرکت در آزمون کارگاهی 0
حداقل مجموع نمره های  آزمون کارگاهی 0
امتیاز شرکت در آزمون تئوری 0
حداقل مجموع نمره های  آزمون تئوری 0
حداقل نمره آزمون تعیین سطح آزمون ندارد