نقد پژوه همراه آخرین مرحله از سلسله مراتب ارتقاء وضعیت کاربری در گروه پژوهش نقد فتوریویو است. نقد پژوهی است که در پی ارائه راه کارهای جدید جهت انتقال دانسته های خود به علاقمندان عرصه نقد هنری است.


www.photorevu.com
نقد پژوه همراه
  حداقل امتیاز مورد نیاز 5111  
امتیاز نظم در مطالعه 100
امتیاز پایه 200
امتیاز حجم مطالعه 199
امتیاز زمان مطالعه 832
تعداد کتاب مطالعه شده (جلد)               50               در زمینه فرم 22
در زمینه محتوا 21
در  نگارش 7
حجم مطالعه کتاب ها (صفحه) 10002 در زمینه فرم 4401
در زمینه محتوا 4201
در نگارش 1400
زمان مطالعه کتاب ها (دقیقه) 27002 در زمینه فرم 11881
در زمینه محتوا 11341
در نگارش 3780
امتیاز شرکت در آزمون کارگاهی 50
حداقل مجموع نمره های  آزمون کارگاهی 3000
امتیاز شرکت در آزمون تئوری 50
حداقل مجموع نمره های  آزمون تئوری 600
حداقل نمره آزمون تعیین سطح 12
 

 
  www.photorevu.com
   نکته مهم:

   اعضای این گروه، پس از عضویت، امکان فعالیت در فتوریویو را نداشته و ملزم به ایجاد و مدیریت محیطی جدید در راستای گسترش دانسته ها و توانایی های خود خواهند بود. اما در صورت تمایل به همراهی با فتوریویو مطالب ایشان به نام سایت "فتوریویو" منتشر خواهد شد.

  هدف از این کار، ترغیب کاربران به ترک فتوریویو جهت ایجاد فضاهایی
پویا تر و وارد شدن کاربران توانا به عرصه تولید محتوای علمی-هنری است.


  مزایا:

- بهره مندی از کمک های فتوریویو جهت راه اندازی سایت هنری مستقل (خارج از فتوریویو)

- بهره مندی از کمک های فتوریویو در زمینه نشر آثار خود