نقد پژوه سطح 1 نقد پژوهی که نخستین گام را درعرصه مطالعات مربوط به نقد هنری بر داشته است و جویای افزایش دانسته ها و مهارتهای خود در عرصه نقد هنری است.


www.photorevu.com
نقد پژوه سطح "1"
  حداقل امتیاز مورد نیاز 320  
امتیاز نظم در مطالعه 6
امتیاز پایه 9
امتیاز حجم مطالعه 12
امتیاز زمان مطالعه 50
تعداد کتاب مطالعه شده (جلد)               3                در زمینه فرم 1
در زمینه محتوا 1
در  نگارش 1
حجم مطالعه کتاب ها (صفحه) 602 در زمینه فرم 201
در زمینه محتوا 201
در نگارش 200
زمان مطالعه کتاب ها (دقیقه) 1622 در زمینه فرم 541
در زمینه محتوا 541
در نگارش 540
امتیاز شرکت در آزمون کارگاهی 3
حداقل مجموع نمره های  آزمون کارگاهی 90
امتیاز شرکت در آزمون تئوری 3
حداقل مجموع نمره های  آزمون تئوری 36
حداقل نمره آزمون تعیین سطح آزمون ندارد