نقد پژوه سطح 2 نقد پژوهی که گام های مقدماتی را جهت آشنایی با مباحث مربوط مقدمات نقد هنری را برداشته و جهت تسلط بر مباحث مربوط به "فرم" یا "محتوا" کوشش می کند.

www.photorevu.com
نقد پژوه سطح "2"
  حداقل امتیاز مورد نیاز 704  
امتیاز نظم در مطالعه 16
امتیاز پایه 32
امتیاز حجم مطالعه 32
امتیاز زمان مطالعه 133
تعداد کتاب مطالعه شده (جلد)               8               در زمینه فرم 4
در زمینه محتوا 3
در  نگارش 1
حجم مطالعه کتاب ها (صفحه) 1602 در زمینه فرم 801
در زمینه محتوا 401
در نگارش 200
زمان مطالعه کتاب ها (دقیقه) 4322 در زمینه فرم 2161
در زمینه محتوا 1621
در نگارش 540
امتیاز شرکت در آزمون کارگاهی 8
حداقل مجموع نمره های  آزمون کارگاهی 320
امتیاز شرکت در آزمون تئوری 8
حداقل مجموع نمره های  آزمون تئوری 96
حداقل نمره آزمون تعیین سطح 12