نقد پژوه سطح 3 نقد پژوهی که به جنبه های "فرم" و "محتوا" (در گرایش محتوایی مورد علاقه خود) تسلط یافته و جهت دست یابی به اطلاعات تکمیلی برای ورود به مسائل گسترده تر تخصصی در حاشیه آثار هنری تلاش می کند.

www.photorevu.com
نقد پژوه سطح "3"
  حداقل امتیاز مورد نیاز 1429  
امتیاز نظم در مطالعه 30
امتیاز پایه 60
امتیاز حجم مطالعه 60
امتیاز زمان مطالعه 250
تعداد کتاب مطالعه شده (جلد)               15               در زمینه فرم 7
در زمینه محتوا 6
در  نگارش 2
حجم مطالعه کتاب ها (صفحه) 3002 در زمینه فرم 1401
در زمینه محتوا 1201
در نگارش 400
زمان مطالعه کتاب ها (دقیقه) 8102 در زمینه فرم 3780
در زمینه محتوا 3240
در نگارش 1080
امتیاز شرکت در آزمون کارگاهی 15
حداقل مجموع نمره های  آزمون کارگاهی 750
امتیاز شرکت در آزمون تئوری 15
حداقل مجموع نمره های  آزمون تئوری 180
حداقل نمره آزمون تعیین سطح 12