نقد پژوه سطح 4 نقد پژوهی که بر جنبه های "فرم و محتوا" (در گرایش مورد علاقه خود) و اصول نقد در قالب نقد هنری، تسلط دارد و توانایی طرح مسائل گسترده تر تخصصی در حاشیه اثر هنری را یافته است.

www.photorevu.com
نقد پژوه سطح "4"
  حداقل امتیاز مورد نیاز 2293  
امتیاز نظم در مطالعه 44
امتیاز پایه 88
امتیاز حجم مطالعه 88
امتیاز زمان مطالعه 366
تعداد کتاب مطالعه شده (جلد)               22               در زمینه فرم 10
در زمینه محتوا 9
در  نگارش 3
حجم مطالعه کتاب ها (صفحه) 4402 در زمینه فرم 2001
در زمینه محتوا 1801
در نگارش 600
زمان مطالعه کتاب ها (دقیقه) 11882 در زمینه فرم 5401
در زمینه محتوا 4861
در نگارش 1620
امتیاز شرکت در آزمون کارگاهی 22
حداقل مجموع نمره های  آزمون کارگاهی 1320
امتیاز شرکت در آزمون تئوری 22
حداقل مجموع نمره های  آزمون تئوری 264
حداقل نمره آزمون تعیین سطح 12
 

 
 مزایا:www.photorevu.com
استفاده از امکانات صفحه بلاگ اختصاصی نقد پژوهان.