نقد پژوه راهنما سطح 1 نقد پژوهی که ضمن دارا بودن مطالعات لازم در زمینه نقد اثر هنری در سطح فراگیر، توانایی مشارکت در آموزش نقد به دیگر کاربران را داشته باشد.


www.photorevu.com
نقد پژوه راهنما سطح "1"
  حداقل امتیاز مورد نیاز 2997  
امتیاز نظم در مطالعه 58
امتیاز پایه 116
امتیاز حجم مطالعه 116
امتیاز زمان مطالعه 483
تعداد کتاب مطالعه شده (جلد)               29               در زمینه فرم 13
در زمینه محتوا 12
در  نگارش 4
حجم مطالعه کتاب ها (صفحه) 5802 در زمینه فرم 2601
در زمینه محتوا 2401
در نگارش 800
زمان مطالعه کتاب ها (دقیقه) 15662 در زمینه فرم 7021
در زمینه محتوا 6481
در نگارش 2160
امتیاز شرکت در آزمون کارگاهی 29
حداقل مجموع نمره های  آزمون کارگاهی 1740
امتیاز شرکت در آزمون تئوری 29
حداقل مجموع نمره های  آزمون تئوری 348
حداقل نمره آزمون تعیین سطح 12
 

 
 مزایا:www.photorevu.com
  * بهره مندی از امکانات صفحه بلاگ اختصاصی نقد پژوهان راهنما.

* بهره مندی از امکانات صفحات داخلی بلاگ اختصاصی.

* مشارکت در آموزش نقد فتوریویو.