نقد پژوه راهنما سطح 3 نقد پژوهی که ضمن دارا بودن مطالعات لازم در زمینه نقد اثر هنری در سطح فراگیر و توانایی مشارکت در آموزش نقد، توانایی مشارکت در طراحی آموزشی و مدیریت بخشی از واحد آموزش را داشته باشد.


www.photorevu.com
نقد پژوه راهنما سطح "3"
  حداقل امتیاز مورد نیاز 4406  
امتیاز نظم در مطالعه 86
امتیاز پایه 172
امتیاز حجم مطالعه 172
امتیاز زمان مطالعه 716
تعداد کتاب مطالعه شده (جلد)               43                در زمینه فرم 19
در زمینه محتوا 18
در  نگارش 6
حجم مطالعه کتاب ها (صفحه) 8602 در زمینه فرم 3801
در زمینه محتوا 3601
در نگارش 1200
زمان مطالعه کتاب ها (دقیقه) 23222 در زمینه فرم 10261
در زمینه محتوا 9721
در نگارش 3240
امتیاز شرکت در آزمون کارگاهی 43
حداقل مجموع نمره های  آزمون کارگاهی 2580
امتیاز شرکت در آزمون تئوری 43
حداقل مجموع نمره های  آزمون تئوری 516
حداقل نمره آزمون تعیین سطح 12
 

 
 مزایا:www.photorevu.com

* بهره مندی از امکانات صفحه بلاگ اختصاصی نقد پژوهان راهنما.

* بهره مندی از امکانات صفحات داخلی بلاگ اختصاصی.

* مشارکت در آموزش نقد فتوریویو.

* مشارکت در طراحی بخش های آموزشی فتوریویو.

* مشارکت در مدیریت بخش های آموزشی
.