منتقد همراه آخرین مرحله از سلسله مراتب ارتقاء وضعیت کاربری در فتوریویو به این گروه ختم می شود. منتقدی که پس از طی تمامی مراحل نقد در فتوریویو، در پی ارائه راه کارهای جدید جهت انتقال دانسته های خود به علاقمندان عرصه نقد هنری است.


فتوریویو
منتقد همراه
 تعداد نقد های پذیرفته شده 15 نقد عکس 10 نقد در سطح : فراگیر
نقد نقد 5 نقد فراگیر
 امتیاز اخذ شده از نقد ها 900 نقد عکس 600 جمعا 900 امتیاز
نقد نقد 300
 آزمون تعیین سطح دارد حداقل نمره قبولی 15  (از 20 نمره)
مصاحبه تعیین سطح ندارد
دفاعیه تعیین سطح ندارد