راهنمای کسب امتیاز در گروه "منتقدین" فتوریویو 


برای نمونه فرم امتیازهای مورد نیاز عضویت در گروه " منتقد راهنمای سطح 1 " در زیر آورده شده است.

جهت آگاهی از تعریف هر یک بر روی آن کلیک کنید.


فتوریویو
منتقد راهنما سطح "1"
 تعداد نقد های پذیرفته شده 15 نقد عکس 10 در سطح : فراگیر
نقد نقد 5 پایه
 امتیاز اخذ شده از نقد ها 800 نقد عکس 600 جمعا 800 امتیاز
نقد نقد 200
 آزمون تعیین سطح دارد حداقل نمره قبولی 15  (از 20)
مصاحبه تعیین سطح ندارد
دفاعیه تعیین سطح ندارد
 


تعداد نقد های پذیرفته شده:

حداقل تعداد نقد پذیرفته شده ای که منتقد در فتوریویو ارائه کرده است. ملاک پذیرفته شدن نقد در فتوریویو کسب حداقل نمره مورد قبول در گروه های مختلف نقد است.

این نمره برای انواع نقد به شرح زیر است:

 نقد حداقل نمره قبولی حداکثر نمره قابل کسب
ساده 30 51
پایه 40 73
جامع 50 83
فراگیر 60 99

انواع نقد در فتوریویو:

1- ساده : فاقد محتوای علمی و مبتنی بر اظهار نظر شخصی است
2- پایه: بر پایه ی نقد فرم یا محتوا نوشته شده است
3- جامع: بر پایه ی نقد فرم و محتوا نوشته شده است
4- فراگیر: علاوه بر فرم و محتوا، به مباحث تخصصی مانند روانشناسی، جامعه شناسی، تاریخ هنر و ... نیز پرداخته است.اطلاعات بیشتر


برای عضویت در هر گروه لازم است تا منتقد، نسبت به ارائه ی تعداد مشخص شده نقد عکس و یا نقد ِنقد در سطح تعیین شده در جدول اقدام نماید.

برای مثال برای عضویت در گروه منتقد راهنمای سطح یک (جدول بالا) - که البته از سطوح بالای سلسله مراتب در فتوریویو محسوب می شود - ، منتقد باید حداقل 10 نقد عکس در سطح فراگیر و 5 نقدِ نقد پذیرفته شده در سطح پایه (مجموعاً 15 نقد) در فتوریویو داشته باشد.  
"بازگشت"امتیاز اخذ شده از نقد ها:

نقد ها در فتوریویو به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرند و به آنها امتیاز داده می شود. برای عضویت در هر گروه، علاوه بر ارائه ی تعداد تعیین شده، منتقد باید موفق به کسب امتیاز لازم از مجموع نقد های ارائه شده نیز شده باشد. برای نمونه در مثال حاضر که منتقد باید برای عضویت در گروه منتقد راهنمای سطح یک ، 15 نقد ارائه کرده باشد، در صورت کسب حداکثر امتیاز از تمامی نقدها، 1485 امتیاز کسب نموده است که مسلما شرط امتیاز تعیین شده (800 امتیاز در جدول فوق) را داراست.

به عبارت دیگر اگر وی موفق شده باشد به طور میانگین از هر نقد حداقل 53 امتیاز از 99 امتیاز (حداکثر ممکن) را نیز کسب کرده باشد، شرط امتیاز را دارا خواهد بود. در غیر این صورت می تواند با افزایش تعداد نقدها نسبت به کسب امتیاز بیشتر و جبران کاستی امتیاز خود اقدام نماید.

ارزیابی بر اساس نقاط قوت و ضعف نقد در موارد زیر صورت می گیرد:
(حداقل یک و حداکثر  99 امتیاز)


امتیاز نهایی نقد

امتیاز پایه امتیاز فنی امتیاز نگارش امتیاز اخلاقی جمع امتیاز اخلاقی نقد کنترل وضعیت


ارزیابی پایه نقد: (حداقل یک و حداکثر 36 امتیاز)

نقد ها در فتوریویو بر اساس اعتبار علمی و پژوهشی خود به گروه های متعددی تقسیم می شوند که عبارتند از:

گروه نقد:

1- ساده : فاقد محتوای علمی و مبتنی بر اظهار نظر شخصی است
2- پایه: بر پایه ی نقد فرم یا محتوا نوشته شده است
3- جامع: بر پایه ی نقد فرم و محتوا نوشته شده است
4- فراگیر: علاوه بر فرم و محتوا، به مباحث تخصصی مانند روانشناسی، جامعه شناسی، تاریخ هنر و ... نیز پرداخته است.


نوع نقد:

1- اظهار نظر شخصی
2- توصیف
3- تفسیر
4- تحلیل
 * ( و یا ترکیبی از انواع فوق)


بدیهی است هر اندازه نقد از سطح ساده به سطح فراگیر نزدیک تر شود و هر اندازه از اظهار نظر صرف شخصی فاصله بگیرد اعتبار علمی و هنری بالاتر و ضریب امتیاز بیشتری خواهد یافت. (محاسبات پس از تعیین سطح توسط ارزیاب، توسط نرم افزار تخصصی فتوریویو انجام خواهد شد.)


2- ارزیابی فنی نقد  (حداکثر امتیاز 21)

ارزیابی فنی نقد

میزان انطباق با عکس / متن توجه به تمام المان ها / مباحث موجود ذکر دلیل برای نظر ها ذکر مرجع کیفیت توصیف کیفیت تحلیل کیفیت تفسیر جمع امتیاز فنی نقد کنترل وضعیت

* هر مورد حداقل "صفر" و حداکثر "سه"  امتیاز


3- ارزیابی نگارش نقد (حداقل صفر و حداکثر 24 امتیاز)


ارزیابی نگارش نقد

روانی نثر ورود مناسب به نقد پردازش مناسب نقد خروج مناسب از نقد تناسب حجم با محتوای نقد پاراگراف بندی مناسب متن املای صحیح کلمات نشانه گذاری مناسب جمع امتیاز نگارش نقد کنترل وضعیت

* هر مورد حداقل "صفر" و حداکثر "سه"  امتیاز


4- ارزیابی اخلاقی نقد: (حداقل صفر و حداکثر 18 امتیاز)


ارزیابی اخلاقی نقد

رعایت انصاف در نقد احترام به خود و مخاطب پرهیز از خود شیفتگی پرهیز از تملق پرهیز از تبلیغ قدردانی جمع امتیاز اخلاقی نقد کنترل وضعیت

* هر مورد حداقل "صفر" و حداکثر "سه"  امتیاز"بازگشت"آزمون تعیین سطح:

 
عضویت در گروه هایی که دارای شرط شرکت در آزمون تعیین سطح می باشند، منوط به کسب حداقل نمره قبولی در آزمون تعیین سطح است.
سطح پرسش های هر آزمون متناسب با سطح گروه مورد نظر خواهد بود و ترکیب سؤالات بر حسب گروه مورد نظر از کتاب های مرجع در زمینه فرم و محتوا طراحی گردیده است.

منتقد پس از کسب شروط مربوط به تعداد و امتیاز نقد، با هماهنگی فتوریویو عناوین کتاب های مرجع مورد نظر را دریافت خواهد کرد. 

برای آشنایی بیشتر با کتاب های مفید جهت مطالعه و آزمون می توانید به بخش مورد نظر در فتوریویو مراجعه نمایید."بازگشت"


مصاحبه تعیین سطح:


عضویت در گروه هایی که دارای شرط شرکت در مصاحبه تعیین سطح می باشند، منوط به قبولی در مصاحبه تعیین سطح است.

این مصاحبه به صورت آنلاین و یا تلفنی و یا حضوری برگزار خواهد شد و منتقد به پرسش های ارزیاب در زمینه نقد هنری خواهد پرداخت. منابع عناوین مورد بحث، پیش از مصاحبه به منتقد متقاضی عضویت در گروه مورد نظر اعلام خواهد شد.

بدیهی است مصاحبه از شروط عضویت در گروه های ارشد در فتوریویو می باشد.
"بازگشت"دفاعیه تعیین سطح:

عضویت در گروه هایی که دارای شرط شرکت در دفاعیه تعیین سطح می باشند، منوط به قبولی در دفاع از نقد در جلسه ی دفاعیه تعیین سطح است.

این جلسه به صورت آنلاین و یا تلفنی و یا حضوری برگزار خواهد شد و منتقد به دفاع از نقطه نظرات مطرح شده توسط خود در نقدهایی که تا آن زمان ارائه نموده است خواهد پرداخت.

ملاک قبولی در جلسه ی دفاعیه، رای هیات داوران فتوریویو خواهد بود.


بدیهی است دفاعیه از شروط عضویت در گروه های ارشد در فتوریویو می باشد."بازگشت"