فتوریویو
منتقد سطح "2"
 تعداد نقد های پذیرفته شده 5 نقد عکس جمعاً 5 نقد  در سطح پایه / (یا تکنیک)
نقد نقد
 امتیاز اخذ شده از نقد ها 200 نقد عکس جمعا 200 امتیاز
نقد نقد
 آزمون تعیین سطح نیاز ندارد حداقل نمره قبولی 15  (از 20)
مصاحبه تعیین سطح نیاز ندارد
دفاعیه تعیین سطح نیاز ندارد
 

منتقد سطح 2 منتقدی که گام های مقدماتی را جهت آشنایی با مباحث مربوط مقدمات نقد عکس را برداشته و جهت تسلط بر مباحث مربوط به "فرم" یا "محتوا" کوشش می کند.