منتقد سطح 4 منتقدی که بر جنبه هاب "فرم و محتوا" (در گرایش مورد علاقه خود) و ارائه نقد در قالب نقد هنری، تسلط دارد و توانایی طرح مسائل گسترده تر تخصصی در حاشیه عکس را یافته است.

فتوریویو
منتقد سطح "4"
 تعداد نقد های پذیرفته شده 5 نقد عکس جمعاً 5 نقد  در سطح فراگیر
نقد نقد
 امتیاز اخذ شده از نقد ها 600 نقد عکس جمعا 600 امتیاز
نقد نقد
 آزمون تعیین سطح دارد حداقل نمره قبولی 15  (از 20 نمره)
مصاحبه تعیین سطح ندارد
دفاعیه تعیین سطح ندارد