منتقد راهنما سطح 1 منتقدی که ضمن دارا بودن مهارت های لازم جهت نقد عکس در سطح فراگیر، توانایی مشارکت در آموزش نقد به دیگر کاربران را داشته باشد.

فتوریویو
منتقد راهنما سطح "1"
 تعداد نقد های پذیرفته شده 15 نقد عکس 10 در سطح : فراگیر
نقد نقد 5 پایه
 امتیاز اخذ شده از نقد ها 800 نقد عکس 600 جمعا 800 امتیاز
نقد نقد 200
 آزمون تعیین سطح دارد حداقل نمره قبولی 15  (از 20)
مصاحبه تعیین سطح ندارد
دفاعیه تعیین سطح ندارد