منتقد راهنما سطح 2 منتقدی که ضمن دارا بودن مهارت های لازم جهت نقد عکس در سطح فراگیر و توانایی مشارکت در آموزش نقد توانایی مشارکت در طراحی بسته ها و بخش های آموزشی را داشته باشد.

فتوریویو
منتقد راهنما سطح "2"
تعداد نقد های پذیرفته شده 15 نقد عکس 10 نقد در سطح: فراگیر
نقد نقد 5 نقد جامع
 امتیاز اخذ شده از نقد ها 850 نقد عکس 600 جمعا 850 امتیاز
نقد نقد 250
 آزمون تعیین سطح دارد حداقل نمره قبولی   15  (از 20 نمره)
مصاحبه تعیین سطح ندارد
دفاعیه تعیین سطح ندارد
 

 
 مزایا:www.photorevu.com

* بهره مندی از امکانات صفحه بلاگ اختصاصی منتقدین راهنما.

* بهره مندی از امکانات صفحات داخلی بلاگ اختصاصی.

* مشارکت در آموزش نقد فتوریویو

* مشارکت در طراحی بخش های آموزشی فتوریویو