Help-Registration-SC
گروه های کاربری
 
Help-Study-and-Test-SC


Help-Review-Learning-CS
Photo-Critic-Title
 

 
Review-Critic-Title-S
 
 

 
Critic-Oven-Title-S
 

Review-Treasure-Key
Help-Critic-Evaluation-Wite
 
 
 
       
 
=================================================
=================================================گروه های کاربری
تعیین سلسله مراتب و تعیین گروه های کاربری، در فتوریویو، وسیله ای است برای ارتقاء سطح دانش، تجربه و قدرت نگاه به خود و پیرامون خود، از دریچه ی نگاه به عکس ها و نقد ها.

در کلبه ی فتوریویو همه میهمان نگاه یکدیگرند و هیچ کس بر دیگری برتری ندارد. آنچه مهم است آموختن و شریک ساختن یکدیگر در درک لذت قدرت بینایی است.


     


 
 
     راهنمای سریع "گروه های کاربری و سلسله مراتب"
         خانواده ی فتوریویو دربرگیرنده دو گروه اصلی است؛ "نقد پژوهان" و "منتقدین"

          هر یک به چهار زیر گروه اصلی تقسیم می شوند: 1- عضو پایه 2-عضو در سطوح چندگانه 3- عضو راهنما 4- عضو همراه

         ارتقاء از یک گروه به گروه بالاتر، منوط به کسب امتیازهای تعیین شده در عناوین مورد نظر در زیر است:

          در گروه "پژوهش نقد" عبارتند از:1- تعداد، زمان و حجم مطالعه 2 - نظم در مطالعه 3 - قبولی در آزمون کارگاهی و تئوری

          و  در گروه "منتقدین" عبارتند از:1- تعداد  2 - موفقیت در کسب نمره قبولی در نقدها 3 - قبولی در آزمون کارگاهی و تئوری
 

Up-Return-SC


Photo-Critic-Title
"عکسی برای نقد" فرصتی است برای عکاسان و دوستداران هنر عکاسی و علاقمندان به سفرهای اکتشافی به دنیای دورن عکسها و کشف رازهای نهفته در زوایای پیدا و پنهان آنها.

اسراری که با قلم نور بر صفحه حساس نگاه و دوربین هنرمند عکاس نقش بسته و درک جاذبه ای که وی را به ایستادن، نگاه کردن و تلاش برای مانا نمودن یک لحظه، واداشته است.

فرصتی برای "افزدون و اشتراک سرمایه نگاه"؛ نگاه هنرمندان عکاس و منتقدین هنرمند .
 
 
     راهنمای سریع "ارسال عکس برای نقد"

         "عکس"  خود را (به همراه مشخصات و عکس مورد نظر خود)  به این بخش ارسال کنید.

          "عکس" باید متعلق به خود شما باشد. (توسط شما عکاسی شده باشد)

          محدویتی در تعداد عکس های ارسالی وجود ندارد. اما انتخاب عکس ها با توجه به ماهیت علمی-هنری سایت صورت می گیرد.

          کیفیت عکس های ارسالی باید جهت نشر در صفحات اینترنت مناسب باشد (بیش از حد کوچک نباشد)

          اگر مایلید تا عکس شما نقدی سختگیرانه را تجربه کند می توانید آن را در بخش "کوره نقد" ارائه نمایید.

          رعایت موارد مذکور در قوانین و مرامنامه  فتوریویو الزامی است.

          برای ارسال از آدرس photorevu@gmail.com  یا photorevu@iran.ir  استفاده کنید.  

 
 
     راهنمای سریع "ارسال نقد"  - عکس های ارائه شده در این بخش    

         عکس ارائه شده در این بخش را نقد کرده و به فتوریویو ارسال کنید.

          نقد شما ابتدا در بخش "نقد بر نقد" جهت بررسی و نقد کاربران و منتقدین سایت منتشر خواهد شد.

          فتوریویو نیز مستقلا نقد شما را نقد خواهد کرد.

          اگر مایلید تا عکس شما نقدی سختگیرانه را تجربه کند می توانید آن را در بخش "کوره نقد" ارائه نمایید.

          عکس به همراه نقد شما و نقدی که بر نقد شما صورت گرفته است در گنجینه فتوریویو منتشر خواهد شد.

          رعایت موارد مذکور در قوانین و مرامنامه  فتوریویو الزامی است.

          برای ارسال نقد خود از این صفحه استفاده کنید و یا نقد خود را به آدرس photorevu@gmail.com  یا photorevu@iran.ir  ارسال نمایید.  


 
Review-Treasure-Key
"گنجینه نقد" مجموعه ای است که از حاصل هنر نگاه فراهم آمده است. هنر نگاه هنرمندان عکاس و منتقدین هنرمند.

این بخش دربرگیرنده مجموعه عکس ها و نقدهایی است که در فتوریویو گردآمده است.

    هدف از طراحی این بخش، فراهم نمودن گنجینه ای است برای آنانکه علاقه مندند سرمایه نگاه خود را افزایش دهند تا خود نیز گوهری بر زیبایی ها، هر کجا که باشد - شاید دنیای درون -،بیفزایند.
 
     راهنمای سریع "گنجینه نقد"

         اگر مایل هستید عکس و یا نقد شما در "گنجینه نقد" فتوریویو قرار گیرد:

          "عکس" خود را برای نقد به فتوریویو ارسال کنید. (enlightenedراهنمای ارسال عکس)

          " نقد " خود را برای بررسی و نقد به فتوریویو ارسال کنید. (enlightened راهنمای ارسال نقد)

          و اگر می خواهید نقدی سختگیرانه را بر روی نقد یا عکس خود تجربه کنید آن را به "کوره نقد" بیاندزید. (enlightenedراهنمای بخش "کوره نقد")


 
Review-Critic-Title-S
 

   " نقد بر نقد"  فرصتی است برای برداشتن گامی بلند تر در عرصه "نقد هنری".

فرصتی برای آزموده شدن و ورزیده شدن نگاه و اندیشه...

مجالی برای مطالعه و تحقیق در بیان آنچه یک اندیشه در سفر اکتشافی خود به درون یک عکس به آن رسیده است؛ و همراهی با منتقد در کشف نقاط قوت و ضعف نقد خود.


فرصتی برای یاری رساندن و یاری گرفتن در درک بهتر حقیقت درون عکس ها، عکس هایی که بازنما و فرانمای زندگی واقعی ما هستند...

 
 
     راهنمای سریع "نقد بر نقد"      
           نقدی را که در این بخش "در انتظار نقد است" نقد کنید ...

           و یا عکسی (داخل یا خارج از فتوریویو) را به دلخواه انتخاب و نقد کرده و نقد خود را در این بخش در معرض نقد دیگر کاربران قرار دهید...

           و یا "نقد" دیگر منتقدین را در فتوریویو یا خارج از آن  مورد نقد و بررسی قرار دهید...

           سپس نقد خود را (به همراه عکس یا  نقد عکسی که بررسی کرده اید)  به این بخش ارسال کنید.

           می توانید "عکس" یا "نقد"ی را که در بخش های دیگر فتوریویو " در گنجینه نقد"  توسط دیگر کاربران ارائه شده است، نقد کنید.

          رعایت موارد مذکور در قوانین و مرامنامه  فتوریویو الزامی است.

          برای ارسال از این صفحه استفاده کنید و یا نقد خود را به آدرس photorevu@gmail.com  یا photorevu@iran.ir  ارسال نمایید.  

 

 

 
     راهنمای سریع "ارسال نقد"  - عکس هایی که خارج از فتوریویو انتخاب و نقد می کنید   

         عکسی را که به دلخواه خود خارج از عکس های فتوریویو نقد کرده اید  (به همراه مشخصات و عکس مورد نظر)  به این بخش ارسال کنید.

          محدویتی در تعداد نقدهای ارسالی وجود ندارد. اما انتخاب نقد ها با توجه به ماهیت تخصصی و علمی-هنری سایت صورت می گیرد.

          کیفیت عکس های همراه نقد شما باید جهت نشر در صفحات اینترنت مناسب باشد (بیش از حد کوچک نباشد)

          اگر مایلید تا "نقد" شما نقدی سختگیرانه را تجربه کند می توانید آن را در بخش "کوره نقد" ارائه نمایید.

          رعایت موارد مذکور در قوانین و مرامنامه  فتوریویو الزامی است.

          برای ارسال از این صفحه استفاده کنید و یا نقد خود ر به آدرس photorevu@gmail.com  یا photorevu@iran.ir  ارسال نمایید.  

 
Critic-Oven-Title-S 

کوره نقد  فضایی است برای اشتراک تجربه ها و دانسته ها. جایی برای پخته تر شدن!

این بخش دربرگیرنده مجموعه نقدهایی است که با تکیه بر ذکر نقاط ضعف عکس ها و نقدها و برجسته نمودن آنها، نگاشته می شوند.

    هدف از طراحی این بخش، فراهم نمودن زمینه ای برای تمرین صبر، شنیدن، و نقد تخصصی عکس ها و نقدها به دور از تکلف و تعارف و حاشیه پردازی و البته در دایره احترام متقابل به نگاه، نظر و اندیشه یکدیگر است.
 
     راهنمای سریع "کوره نقد"      

         "عکس" یا "نقد" خود را (به همراه عکسی که نقد کرده اید) جهت مواجهه با نقدی سختگیرانه به این بخش ارسال کنید.

          "عکس" یا "نقد"ی را که در این بخش توسط دیگر کاربران ارائه شده است با نگاهی سختگیرانه و تاکید بر نقاط ضعف آن نقد کنید.

          رعایت موارد مذکور در قوانین و مرامنامه  فتوریویو الزامی است.

          برای ارسال نقد از این صفحه استفاده کنید و یا نقد خود را به آدرس photorevu@gmail.com  یا photorevu@iran.ir  ارسال نمایید.  


            برای ارسال عکس از آدرس photorevu@gmail.com  یا photorevu@iran.ir  استفاده کنید.
 
Help-Critic-Evaluation-Wite 

این اندیشه که "ارزیابی نقد" نیاز به مطالعه و کارآزمودگی زیادی دارد، تصوری کاملا صحیح است، اما یک نکته را نباید فراموش کرد و آن اینکه ...

سعی در کشف نقاط قوت و ضعف یک نقد، یکی از مؤثرترین راه ها برای نوشتن نقدهای قوی و ارزشمند است؛ به شرط آنکه...
الگویی برای ارزیابی نقد در اختیار داشته باشیم.

"فتوریویو" این الگو را برای شما تهیه کرده است؛ پس توصیه می کنیم برای تقویت نقد های خود با خیالی آسوده و عزمی جزم وارد ورطه ارزیابی نقد شوید. ما گام به گام با شما خواهیم بود.
 
 
     راهنمای سریع "ارزیابی نقد در فتوریویو"
         نقدی را برای ارزیابی انتخاب کنید...

          به صفحه "ارزیابی نقد" در فتوریویو مراجعه کنید...

          ارزیابی خود را بر اساس فاکتورهایی که در فرم "ارزیابی نقد" مشخص شده اند انجام دهید.

          این فرم در نهایت سادگی، بسیار دقیق تدوین شده است و راهنمایی های لازم را به شما می نماید.

          اگر مایل بودید می توانید ارزیابی خود را برای ما ارسال کنید.

          گروه "ارزیابان نقد فتوریویو" از میان منتقدینی انتخاب خواهند شد که در نقدِ نقدها و ارزیابی نقدهای فتوریویو مشارکت دارند.

          برای ارسال ارزیابی های مستقل خود می توانید از آدرس photorevu@gmail.com  یا photorevu@iran.ir  نیز استفاده کنید.  

 
Help-Study-and-Test-SC

 
    بخش مطالعه و آزمون فضایی است برای دست یابی به پشتوانه علمی لازم در زمینه نقد هنری و افزایش دامنه دانسته های ما در عرصه هنر به ویژه هنر عکاسی.

    در این بخش کوشیده ایم تا با معرفی منابع مناسب و معتبر علمی - هنری، و  برنامه ریزی مطالعات هدفمند، شما را در رسیدن به اهدافی که در این راستا در نظر دارید همراهی و یاری کنیم.

    هدف از طراحی این بخش، فراهم نمودن زمینه ای برای مطالعه تخصصی در حیطه نقد عکس و افزایش آگاهی برای ارائه نقدهایی ارزشمندتر و پویا تر است. 
 
     راهنمای سریع "مطالعه و آزمون"      

         شما می توانید، کتابی را به دلخواه خود انتخاب کنید و برای مطالعه آن زمانی را تعیین نمایید.

          یا می توانید انتخاب را به عهده "فتوریویو" بگذارید تا بر اساس سطح اطلاعات فعلی، کتابی را برای مطالعه به شما معرفی کند.

          شرکت در آزمون، اختیاری است. شما می توانید تنها در کنترل برنامه زمانبندی مطالعات خود از این بخش استفاده کنید؛

          و یا در صورت تمایل، خود را در معرض آزمون غیر حضوری کتابی که مطالعه کرده اید قرار دهید. 

         
گواهی نامه های صادره در خصوص شرکت در طرح یا آزمون تنها در "فتوریویو" معتبر خواهند بود.

         برای ثبت نام می توانید از این صفحه استفاده کنید.

    در بخش آموزش نقد عکس کوشیده ایم تا در محیطی مجازی، فضای یک کلاس حضوری را بازسازی کنیم.

    شخصیت های این بخش مجازی هستند و از گویش محاوره ای در بیان عبارات استفاده شده است تا کاربر بتواند با قرار گرفتن در فضایی صمیمی و آسوده و به دور از تکلفات متداول متن های رسمی به پیگیری مطالب تخصصی و فنی بپردازد .

    هدف از طراحی این بخش، فراهم نمودن زمینه ای برای مطالعه تخصصی، کاربردی و کارگاهی در حیطه نقد عکس و افزایش آگاهی علاقه مندان به ارائه نقدهایی ارزشمندتر و پویا تر است.
 


     راهنمای سریع بخش "آموزش"      

         در این بخش به دو صورت کارگاهیکارگاه  و  تئوری تئوریبه آموزش نقد عکس پرداخته می شود.

         هر کارگاه مشتمل بر چند جلسه است که در هر یک، عکسی به صورت آموزشی و کاربردی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.

          کلاس های تئوری دربرگیرنده مباحث پایه و تخصصی در قالب کلاس های مجازی به زبان ساده  و با گویش محاوره ای است.

          شرکت در کلاس ها و کارگاه های آموزشی فتوریویو برای تمامی اعضاء آزاد و رایگان است.

          اساتید و صاحب نظران و علاقه مندان به مشارکت؛ در صورت تمایل می توانند در طراحی این بخش با فتوریویو همکاری کنند.

          برای ورود به کارگاه لازم است تا ابتدا در "فتوریویو" عضو شوید. (default_sعضویت با هویت و مشخصات واقعی الزامی است defaultF)
          برای ثبت نام در این بخش؛ پس از ثبت نام اولیه در سایت و ورود به فتوریویو،  اینجا  Help-Review-Learning-Click کلیک کنید.
 

Help-Review-Learning-Workshop-Mode-SsC


     راهنمای سریع بخش "کارگاه آموزش نقد عکس"      

         در این بخش به صورت کارگاهی به آموزش نقد عکس پرداخته می شود.

         هر کارگاه مشتمل بر چند جلسه است که در هر یک، عکسی به صورت آموزشی و کاربردی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.

          جلسات تدریس در چهار سطح ساده، پایه، جامع و فراگیر طراحی شده اند.

          در سطح ساده، نحوه برخورد منتقدانه با عکس ها مورد بررسی قرار می گیرد.

          در سطح پایه، چگونگی بررسی عکس از نظر "فرم" یا "محتوا" موضوع محوری کلاس است.

          در سطح جامع، بررسی انطباق "فرم" با "محتوا" ی عکس، و چگونگی بیان نقد این مبحث، آموزش داده می شود.

         در سطح فراگیر، محدودیتها و اولویتهای نقد عکس در حیطه ای فراتر از المانهای مشهود در کادر مورد بررسی قرار می گیرد.
 


Help-Review-Learning-Theory-Mode-SsC     راهنمای سریع بخش "آموزش تئوری نقد عکس"      

         در این بخش به صورت تئوری به آموزش نقد عکس پرداخته می شود.

         هر جلسه مشتمل بر یکی از مباحث پایه نقد عکس است.

          طراحی مباحث بر اساس سطوح آموزش کارگاهی (ساده، پایه، جامع و فراگیر) صورت گرفته است.


 

 
Up-Return-SC
=================================================