Help-Review-Critic


   " نقد بر نقد"  فرصتی است برای برداشتن گامی بلند تر در عرصه "نقد هنری".

فرصتی برای آزموده شدن و ورزیده شدن نگاه و اندیشه...

مجالی برای مطالعه و تحقیق در بیان آنچه یک اندیشه در سفر اکتشافی خود به درون یک عکس به آن رسیده است؛ و همراهی با منتقد در کشف نقاط قوت و ضعف نقد خود.


فرصتی برای یاری رساندن و یاری گرفتن در درک بهتر حقیقت درون عکس ها، عکس هایی که بازنما و فرانمای زندگی واقعی ما هستند...

 


     راهنمای سریع "نقد بر نقد"      

           نقدی را که در این بخش "در انتظار نقد است" نقد کنید ...

           و یا عکسی (داخل یا خارج از فتوریویو) را به دلخواه انتخاب و نقد کرده و نقد خود را در این بخش در معرض نقد دیگر کاربران قرار دهید...

           و یا "نقد" دیگر منتقدین را در فتوریویو یا خارج از آن  مورد نقد و بررسی قرار دهید...

           سپس نقد خود را (به همراه عکس یا  نقد عکسی که بررسی کرده اید)  به این بخش ارسال کنید.

           می توانید "عکس" یا "نقد"ی را که در بخش های دیگر فتوریویو " در گنجینه نقد"  توسط دیگر کاربران ارائه شده است، نقد کنید.

          رعایت موارد مذکور در قوانین و مرامنامه  فتوریویو الزامی است.

          برای ارسال از این صفحه استفاده کنید و یا نقد خود را به آدرس photorevu@gmail.com  یا photorevu@iran.ir  ارسال نمایید.  


 

 


     راهنمای سریع "ارسال نقد"  - عکس هایی که خارج از فتوریویو انتخاب و نقد می کنید   

         عکسی را که به دلخواه خود خارج از عکس های فتوریویو نقد کرده اید  (به همراه مشخصات و عکس مورد نظر)  به این بخش ارسال کنید.

          محدویتی در تعداد نقدهای ارسالی وجود ندارد. اما انتخاب نقد ها با توجه به ماهیت تخصصی و علمی-هنری سایت صورت می گیرد.

          کیفیت عکس های همراه نقد شما باید جهت نشر در صفحات اینترنت مناسب باشد (بیش از حد کوچک نباشد)

          اگر مایلید تا "نقد" شما نقدی سختگیرانه را تجربه کند می توانید آن را در بخش "کوره نقد" ارائه نمایید.

          رعایت موارد مذکور در قوانین و مرامنامه  فتوریویو الزامی است.

          برای ارسال از این صفحه استفاده کنید و یا نقد خود ر به آدرس photorevu@gmail.com  یا photorevu@iran.ir  ارسال نمایید.  


 


 شرایط ارسال نقد به این شرح است: 


بنابر تصمیم اتخاذ شده در جلسه روز شنبه 1392/07/20 عکس ها و نقد هایی که با توجه به ماهیت علمی-آموزشی سایت جهت نشر تایید می گردند، به منظور ایجاد فرصت یاد شده جهت ایجاد زمینه مشارکت کاربران و منتقدین سایت، در این بخش عرضه خواهند شد.

در عین حال تمامی نقد ها و نقدِ نقد ها توسط فتوریویو مورد مطالعه، بررسی و نقد قرار خواهند گرفت و نتیجه در ذیل نقد های کاربران و منتقدین سایت درج خواهد شد.

روال کار مشابه آن چیزی است که تا کنون در بخش "
گنجینه نقد" اجرا شده و برای نمونه در دسترس است با این تفاوت که در این بخش، زمینه برای مشارکت تمامی منتقدین و کاربران سایت جهت نقدِ نقد ها فراهم شده است.


نقد های این بخش، پس از نقد و بررسی، نهایتا در بخش "
گنجینه نقد" قرار خواهند گرفت و همچنان امکان نقد مجدد برای آنها ممکن و میسر است.

در این بخش نیز مانند تمام بخش های مربوط به نقد در فتوریویو، انتشار نظرهای غیر فنی مجاز نیست و عملا تنها نظرهایی قابل نشر خواهند بود که قابلیت منظور نمودن آنها به عنوان "نقد" میسر باشد. (برای آگاهی از شرایط ارسال نقد به فتوریویو به راهنمای ارسال نقد مراجعه نمایید.)

در این بخش مؤلف (عکاس یا منتقد) خود نیز می توانند بر عکس یا نقد خود، شرح و نقد بنویسند. در این خصوص "مؤلف" در فتوریویو؛ نخستین "مخاطب" اثر خود منظور گردیده است.

هدف از طراحی این بخش فراهم نمودن زمینه مشارکت کاربران در نقدِنقد عکس هاست که خود گامی فراتر در نقد عکس محسوب می گردد. اما به هر تقدیر، نقد هایی که پس از مدت مقرر، توسط کاربران و منتقدین مورد نقد قرار نگیرند، توسط "فتوریویو" نقد و بررسی خواهند شد و همچنان امکان نقد نقد برای تمامی کاربران میسر خواهد بود.=====================================================

 انتخاب نقد برای نقد: 

    نقدهایی که توسط منتقدین سایت بر روی عکس های ارسالی، صورت گرفته و منتظر نقد شما هستند، در بخش "نقد بر نقد" { قابل دسترسی از صفحه نخست سایت} ؛ در اختیار شماست.

     همچنین شما می توانید نقد عکسی را به دلخواه (خارج از مجموعه فتوریویو) انتخاب و آن را مورد نقد و بررسی قرار دهید، در این صورت، حتما مرجع عکس و نقدی را که مورد بررسی قرار داده اید برای ما ارسال نمایید.

      همچنین شما می توانید برای نقد نقد از مجموعه موجود در "فتوریویو" استفاده کنید. با مراجعه به بخش "گنجینه نقد"، تمامی نقدهایی که تا کنون در فتوریویو قرارداده شده اند در اختیار شما خواهد بود. توجه داشته باشید: 


نقدِ نقد باید متعلق به فرستنده نقد (شما) باشد.

نقد نباید مغایر با قوانین فتوریویو و مرامنامه آن باشد.

"فتوریویو" الزامی برای انتشار نقدهای ارسال شده ندارد.

انتخاب و تعیین اولویت نقد جهت انتشار با توجه به ماهیت آموزشی سایت صورت خواهد گرفت.


 

 


 

Photorevu-Kolbe-www-T


شما می توانند نقد خود را به آدرس فتوریویو:

photorevu@gmail.com    یا   photorevu@iran.ir

ارسال نمایند.

و یا برای ارسال متن نقد خود (در خصوص نقد هایی که در سایت موجودند) از

این صفحه

استفاده نمایید.

"فتوریویو"