"مارک استیونس"
نقد خوب همچون گفتگوی خوب می ماند؛ سر راست، شاداب و تمام نشدنی!