"رنه دیکارد"
چرا باید آنچه را از آن بدمان می آید عمومیت بدهیم؟!