در این بخش در قالب نقدی ساده، سریع و صریح به ذکر برجسته ترین نقاط قوت و ضعف عکس های شما می پردازیم .

عکس های خود را می توانید از طریق مسیرهای زیر به دست ما برسانید:

photorevu.group@gmail.com

و صفحه ی هشتگ اینستا گرام:

#کلبه_نقد_عکس